Erzurum Otobüs Bileti Dadaş Turizm ile

İLHANLILAR ZAMANINDA ERZURUM: Pasinler savaşından hemen hemen iki asır sonra, Erzurum’u yine şiddetli bir savaş içinde görüyoruz. Bu defa Moğol ordusu, şehri ve kaleyi kuşatmıştır. Halk ve Subaşı Sinaneddin Yâkut idaresindeki kale muhafızları, şiddetli bir müdafaa yapmaktadırlar. Ancak ne yazık ki, bu müdafaa uzun sürmeyecek, burçlardan birinin muhafızının ihaneti yüzünden, Moğol askeri, şehre ve kaleye girecektir.

www.otobus-bileti.com ile Trabzon Erzurum Otobüs Bileti 
Kaleye giren Moğollar, subaşı başta olmak üzere, bütün askerleri ve ahalinin büyük bir kısmını öldürüp, bir kısmını da esir aldılar. Bu tarihten sonra Erzurum’da, Ilhanlı hakimiyeti başladı. XIII yüzyılda, İran’a yerleşen bu Moğol hanedanının kuvvetleri, yüzyılın ortalarında Anadolu’ya hâkim olarak Selçuklu hükümranlığına son vermiş, buradaki emirlik ve beylikleri kendilerine bağlamıştı.
Erzurum, 1242’de düştükten sonra, İlhanlı valileri tarafından idare edilmeye başlandı. Ancak bu, yine de şehre tam bir huzur getirmedi. Çünkü, sık sık Anadolu’da fetihler yapmaya, yahut çıkan isyanları bastırmaya giden Moğol kuvvetleri bu bölgede konaklıyor, şehir de, bundan zarar görüyordu. Ancak, Erzurum her şeye rağmen, ehemmiyetli bir şehirdi ve İlhanlIlar da burada çeşitli imar hareketleri yapıyorlardı.
Togaylılar: Ilhanlı İmparatorluğu’nun 1335 yılında dağılması üzerine, Erzurum’ un kaderinde bir el değiştirme devresi başladı. Şehre önce Emir Hacı Togay hâkim oldu. Onun kurduğu Togaylı hâkimiyeti, oğlu Haşan zamanında da devam etti. Fakat bütün bu hâkimiyet, ancak beş yıl sürdü.
Çobanlılar: 1340 yılında bu defa Emir Çoban’ın torunu Şeyh Haşan, Erzurum’ da Çobanlı hâkimiyetini kurdu. Çobanlıların hâkimiyeti Togaylılar’dan daha uzun, 18 yıl sürdü, 1358’e kadar devam etti.

Erzurum Ağrı Otobüs Bileti ile Ağrı’ya giden otobüs firmaları otobus-bileti.com
Eretnalılar: Erzurum, 1358 yılında, Celâyirliler’in Tebriz’i işgalinden sonra, onların elinden çıktı. Erzurum’da kesilmiş bir paranın Muhammed b. Eretna adına olması, şehrin 1360’tan itibaren Eretna devletinin idaresine geçmiş olduğunu göstermektedir.

Karakoyunlular: Eretnalılar’ın bu çevredeki hâkimiyeti de fazla sürmedi. 1377’ de Erzurum’u, Karakoyunlular idaresinde görüyoruz. Başında da Karakoyunlular’dan Bayram Hoca vardır.
Umurlular: Timur, Anadolu fütuhatı sırasında 1389 yılında Erzurum’a gelmiş ve bir gün içinde burasını zapt ve yağma etmiştir. Timur, daha sonra 1400 ve 1402’de buradan geçti. Bütün bu süre içinde şehir, Timur’a kesin bir tabiiyet gösteren Karakoyunlu valileri tarafından idare edildi. Timur’dan sonraki süre içinde Erzurum, 1468 yılma kadar Karakoyunlular’da kaldı. Ancak bu arada, şehir devamlı hücumlara, kanlı savaşlara sahne olmaktan kurtulamadı.

Erzurum Otobüs Bileti Dadaş Turizm otobus-bileti.com

1434 yılında Akkoyunlular, Erzurum’u muhasara ettiler. Karakoyunlu hükümdarının tayin etmiş bulunduğu Erzurum Valisi Pîr Ahmed Bey, şehri şiddetle müdafaa etti. Fakat, başkanlan Kara Yülük Osman Bey’in komutasındaki Akkoyunlular, geçici bir süre için şehri almaya muvaffak oldular. Fakat kısa bir süre sonra Karakoyunlu hükümdarı İskender Bey ile Kara Yülük Osman Bey arasında yeniden şiddetli bir savaş geçti. Her iki taraf da büyük zayiat verdiler. Kara Yülük Bey öldü.
Çağataylılar: Bu savaşın hemen akabinde Çağatay ordusunun gelmesi üzerine, İskender Bey, Osmanlılar’a sığınmak zorunda kaldı. Çağatay ordusunun ileri gelenleri, şehir dolaylarındaki cesetleri görünce, geçen savaşın ne derece kanlı olduğunu görüp hayret ettiler.

Dadaş Turizm otobüs biletleri www.otobus-bileti.com
Bundan sonra, Çağataylılar’ın çekilmesi üzerine İskender Bey, Erzurum’u tekrar ele geçirdi ve buradaki Karakoyunlu hâkimiyeti 1468’e kadar sürdü.
Akkoyunlular: Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Haşan, daha 1454 ve 1456 yıllarında Erzurum ve çevresine iki sefer yapmıştı. 1458 ve 1466’da yaptığı Gürcistan seferinde buradan geçti. Nihayet 1468’de diğer Karakoyunlu ülkeleriyle birlikte Erzurum’u da aldı.
Safeviler: Akkoyunlular’ın Erzurum’daki hükümranlığı, 30 yıldan biraz fazla sürdü. İsmail Safevî, 1502 yılında burasını zaptetti. Erzurum’un, Safevîler’in elinde kalma süresi, on iki yıldır.

Erzurum Otobüs Bileti Dadaş Turizm ile çok kolay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>